จัดเตรียมการโอนย้ายสู่เว็บเพจ New Version Google Site:
     จะอยู่ในช่วงโอนย้าย และรันขนานไปกับเว็บเพจเดิม ตั้งแต่ 14 มค.2560 เป็นต้นไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://xeon.sau.ac.th/Entonline/RegisterOn.aspx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

    ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ (หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)สามารถ
ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรองได้ที่นี่ >>> สภาวิศวกร

ข่าวทั่วไป

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

 • ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในไทรทองเกมส์ครั้งที่ 28 ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในไทรทองเกมส์ครั้งที่ 28        
  Posted Apr 29, 2016, 12:46 AM by environment engineering
 • ศึกษาดูงานที่โรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุรี วันที่ 20 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุร ...
  Posted Apr 29, 2016, 12:29 AM by environment engineering
 • สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558     ในวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่าน ...
  Posted Apr 29, 2016, 12:30 AM by environment engineering
 • วันเพิกถอนรายวิชา
  Posted Feb 16, 2016, 12:29 AM by environment engineering
 • สัปดาห์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และนำบัตรประจำต ...
  Posted Nov 25, 2015, 10:10 PM by environment engineering
Showing posts 1 - 5 of 11. View more »

ปฏิทินปีการศึกษา 2559