e-Learning

ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (ปรับปรุงใหม่ 2556)

รายวิชาในสาขาแบ่งตามชั้นปี*
*นักศึกษาจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถเข้าดูรายละเอียดได้
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4