ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
         Bachelor of Engineering Program in Enviromental Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
                     Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
 • ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
                     B.Eng. (Environmental Engineering)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพิ่มจำนวนวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการควบคุม ออกแบบ และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงาน และระดับชาติ 
 • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer, Env) ที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐ มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ของสภาวิศวกรของประเทศ และได้มาตรฐานสากลขององค์กรควบคุมมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการ ทันกับเทคโนโลยี และตรงกับตลาดแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรม
 • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่เป็นนักปฏิบัติงานเชิงรุก มีความเข้มแข็ง และอดทน เป็นผู้รอบรู้ชำนาญการในเทคโนโลยีแบบวิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  สามารถอ่านข้อกำหนดมาตราฐานภาษาอังกฤษได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและแม่นยำ
 • ผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีใจรักบริการ และให้บริการอย่างเสมอภาคกับผู้ใช้บริการทุกระดับเพื่อสนองความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมสำหรับการจัดการศึกษาในสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีความพร้อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 •  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข.)


โอกาสทางวิชาชีพ

 • ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น
 • ทำงานในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่นจำหน่ายเครื่องมือ หรือผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และระบบกำจัดกากของเสีย เป็นต้น
 • ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบกำจัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
 • อาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ