คณาจารย์


ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล (Dr.Panuwat Taerakul)
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 02-807-4500-27 ต่อ 305
e-mail: panuwatt@sau.ac.th

อ.ปิยชัย ชัยล้อรัตน์ (Mr.Piyachai Chailoratana)
เลขานุการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 02-807-4500-27 ต่อ 305
e-mail: piyachaic@sau.ac.th

อ.วฐา ยงสมิทธ์ (Mr.Vatha Yongsmith)
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 02-807-4500-27 ต่อ 409
e-mail: vathay@sau.ac.th


อ.สุภิญญา จินดามรกฎ (Miss.Supinya Jindamorakot)
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 02-807-4500-27 ต่อ 305
e-mail: supinyaj@sau.ac.th