การสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

posted Mar 30, 2015, 8:35 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:07 AM ]
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา "รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพควบคุม"  วันที่ศุกร์  20 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ