ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

posted Apr 21, 2015, 1:40 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:56 AM ]
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบท้ายนี้ หรือทาง http://studentunion.nida.ac.th/2009/


Ċ
environment engineering,
Apr 21, 2015, 1:40 AM
Comments