ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ได้จากขยะชุมชน"

posted Apr 29, 2016, 12:12 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:30 AM ]

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ได้จากขยะชุมชน"
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 332 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย