ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558


ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในไทรทองเกมส์ครั้งที่ 28

posted Apr 29, 2016, 12:46 AM by environment engineering

ภาพบรรยากาศงานกีฬาภายในไทรทองเกมส์ครั้งที่ 28

 
  
  
  
 

ศึกษาดูงานที่โรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุรี

posted Apr 29, 2016, 12:27 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:29 AM ]

วันที่ 20 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุรี ทางสาขาวิชาขอขอบคุณโรงผลิตน้ำฯที่ให้การต้อนรับและ ขอขอบคุณวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาของเราเป็นอย่าดีครับ

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

posted Feb 16, 2016, 12:31 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:30 AM ]


    ในวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วย หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ ชั้น4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 15 นาที หากมีปัญหาจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

วันเพิกถอนรายวิชา

posted Feb 16, 2016, 12:24 AM by environment engineering   [ updated Feb 16, 2016, 12:29 AM ]


สัปดาห์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

posted Nov 25, 2015, 7:10 PM by environment engineering   [ updated Nov 25, 2015, 10:10 PM ]


ในวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วย หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ ชั้น4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 15 นาที หากมีปัญหาจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

งานเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

posted Nov 25, 2015, 7:04 PM by environment engineering   [ updated Nov 25, 2015, 7:07 PM ]

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงาน "งานเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช" ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงในงาน

 
  
 
 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว

posted Oct 29, 2015, 9:16 PM by environment engineering   [ updated Oct 29, 2015, 9:17 PM ]

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

    ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ (หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)


สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่รับรองได้ที่นี่ >>> สภาวิศวกร

สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

posted Oct 6, 2015, 9:22 PM by environment engineering   [ updated Oct 6, 2015, 9:24 PM ]


ในวันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดปฏิบัติงาน และนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วย หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ ชั้น4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 15 นาที หากมีปัญหาจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558

posted Aug 15, 2015, 2:51 AM by environment engineering   [ updated Aug 15, 2015, 2:57 AM ]

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเอเชียได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เวลา 9.00น. เพื่อให้นักศึกษาทราบเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดต่างๆ การลงทะเบียน และสิ่งสนับสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาและข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  เรื่อง บทลงโทษนักศึกษา

posted Aug 13, 2015, 7:26 PM by environment engineering   [ updated Aug 13, 2015, 7:26 PM ]ดวยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มีนโยบายปองกันการกระทําผิดวินัยของนักศึกษา และสอดคลองกับ มาตรการของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถานศึกษากํากับดูแลความประพฤติของนักศึกษา เพื่อใหแนวปฎิบัติ ของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43(10) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงกําหนดบทลงโทษนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย  วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2557


รายละเอียด

1-10 of 11