ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  เรื่อง บทลงโทษนักศึกษา

posted Aug 13, 2015, 7:26 PM by environment engineering   [ updated Aug 13, 2015, 7:26 PM ]


ดวยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มีนโยบายปองกันการกระทําผิดวินัยของนักศึกษา และสอดคลองกับ มาตรการของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถานศึกษากํากับดูแลความประพฤติของนักศึกษา เพื่อใหแนวปฎิบัติ ของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางเดียวกันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43(10) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงกําหนดบทลงโทษนักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย  วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2557


รายละเอียด

Comments