สัปดาห์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

posted Nov 25, 2015, 7:10 PM by environment engineering   [ updated Nov 25, 2015, 10:10 PM ]

ในวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วย หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ ชั้น4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 15 นาที หากมีปัญหาจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที