สัปดาห์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

posted Feb 16, 2016, 12:31 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:30 AM ]

    ในวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลาลัยเอเชียอาคเนย์ได้กำหนดให้เป็นวันสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าห้องสอบด้วย หากนักศึกษามีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อศูนย์อำนวยการสอบ ชั้น4 ตึกสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้นักศึกษาควรมาก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 15 นาที หากมีปัญหาจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที